چاپ مقالات در ژورنال های بین المللی، ژورنال  STEM Fellowship  کانادا با هدف مشترک ایجاد فرصت های علمی در سطح بین المللی برای نوجوانان علاقه مند در کنار همکاری های دیگر مؤسسه با سازمان ها و مؤسسات بین المللی  و مجله IYPT Magazine .اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام مؤسسه

Motivation by discussion and controversy (SMDC) model

Active Learning by Innovation in Teaching (Alit)

Art in Science Education 

-Two papers in  GIREP-ICPE-MPTL  International Conference 2010 in France, on physics education , one of them related to IYPT/PYPT The Persian Young Physicists’ Tournament (PYPT) and Physics Education. 

–  Two abstracts and one full paper in the 3rd Conference on Women in Physics  with the title as:   Activities to Attract Girls to Physics in Iran,  pp. 122-123 , has been published in the journal of American Institute of Physics (AIP) ,  http://adsabs.harvard.edu?abs/2009AIPC.1119..122I 

-”  Physics Education in Iranian Schools”, oral presentation at ICPE 2009

–  PhysicsCompetitions_Vol_13_No_2_2011_Vol_14_No_1_2012.pdf

PhysicsCompetitions_Vol_13_No_2_2011_Vol_14_No_1_2012_05_2.pdf

با عضویت در کانال موسسه می توانید به خبرنامه ها و انتشارات مؤسسه دسترسی پیدا کنید

jeld-pypt
Preview-IYPT-Book-Poster

The best selected papers are published in IYPT Magazine . These papers are both from PYPT and IYPT projects.

New IYPT Papers

      

خبرنامه های مؤسسه با ارائه گزارش فعالیت های مختلف در هر سال در کانال موسسه

Attachments

FOLLOW US