The Stage regulations

The performance order in the Stage of a PF: Reserved time in minutes
The challenges between the Reporter and Opponent for the problem selection 1
Preparation of the Reporter 2
Presentation of the reporter 8
Questions of the Opponent to the Reporter and answers of the Reporter 1
Preparation of the Opponent 2
The Opponent takes the floor, maximum 2 min.(review question and Reporter answer briefly)
and discussion between the Reporter and the Opponent
7 (5+2)
The Opponent summarizes the discussion 1
Questions of the Reviewer to the Reporter and the Opponent and answers to the questions 2
Preparation of the Reviewer 2
The Reviewer takes the floor 4
Concluding remarks of the Reporter 1
Questions of the Jury and scoring 4

Total : 35 Min.

PYPT قوانین مسابقه

طبق قوانین مسابقه در طول هر مرحله هر یک از اعضای تیم نمی تواند بیش از دوبار نقش بپذیرد و هر نقشی را در کل مسابقه فقط یک بار می پذیرد

*قوانین رد و قبول سوالات هر مرحله*

حریف می تواند گزارشگر را در هر سؤالی به چالش بکشد بجز

الف-قبلا توسط گزارشگر رد شده باشد

ب- قبلا توسط گزارشگر ارائه شده باشد

ج- قبلا توسط حریف پیشنهاد شده باشد

د- قبلا توسط حریف ارائه شده باشد

اگر تیم ها خودشان این نکات را توجه نکنند در هنگام محاسبه امتیازات برای آن ها پنالتی در نظر گرفته می شود. به همین منظور لازم است هر تیمی در هر اتاق با توجه به مسائل پیشنهادی و ارائه شده در دور اول ، تیم مقابل را به چالش مساله بکشاند. در ضمن هر تیم اگر بیش از 5 مساله رد کند پنالتی دارد. به ازای هر مساله اضافه دو دهم ازضریب کم می شود

 درمرحله سوم هر تیم بهترین مساله خود را ارائه می دهد به شرط آنکه در دو مرحله قبل ارائه نکرده باشد. اگر سوالات انتخابی در یک اتاق تکراری باشد اولویت انتخاب بر اساس امتیازات دو مرحله قبلی می باشد

توجه:  در مرحله اول تعدادی از مقالات که  فرمت اعلام شده را در نظر نگرفته بودند و یا اینکه کیفیت پایینی برای حضور در مسابقه داشتند و آن هایی که خارج از زمان ثبت نام اقدام کردند ، حذف شدند. کلیه کسانی که ایمیل ارسالی جهت مرحله دوم را دریافت کرده اند اجازه حضور در مسابقه اصلی را دارند

PYPT Draw

PYPT Draw

Timer

Timer

کلیه شرکت کنندگان در مسابقه یک نسخه از قرعه کشی را همراه داشته باشند

Attachments

FOLLOW US